Kelimeler: ait

Ait kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sözleri Aliye ait hatıralara temas edince sustular.


2. Yalnız galiba bu vakalar daha ziyade Kübraya ait olacak?


3. Bu esnada işlerden, kasabaya ve mahsul vaziyetine ait havadislerden bahsediyorlardı.


4. Öyle ya, Muazzezi aldıktan sonra kızın nafakası tamamen kendisine ait olacak, babasıyla bir alakası bulunmayacaktı.


5. Şahsına ait eğlenceler için de, Şahinde gibi hizmete hazır, diğer memur hanımları bulmak güç değildi.


6. Bazı yapraklan kopup fersudeleşen ve kaim siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap, Serveti Fünun mecmuasının eski senelere ait bir koleksiyonuydu.


7. Derhal bulduğu bu yalana kendisi de inanmış gibi içi cız etti ve hakikaten Yusufun buraya babasına ait fena bir haberle gelmiş olmasından korktu.


8. Fakat Yusuf, yanından uzaklaşan İhsanla birlikte, yalnız beş, on sene evveline ait çocukluk hatıralarının değil, bu şehirle olan bütün bağlarının da sürüklenip gittiğini zannetti.


9. dediği akşama ait bütün hatıraları kafasından silip atmaya uğraşmıştı.


10. Kâh on sene evvel Muazzeze söylediği bir sözü, kâh birkaç gün evvel, evden giderken, Şahindenin kendisine karşı aldığı tavırları düşünüyor, bilhassa son zamanlara ait birtakım küçük ve ehemmiyetsiz vakaları, hayret verecek bir vuzuhla hatırlıyordu.