Kelimeler: şehirde

Şehirde kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. O şehirde Müslüman barındırdıklarını duydun mu hiç?


2. Benden güya saklıyorlar ama, şehirde bilmeyen de yok...


3. Adamcağız bu şehirde oturduğunu ve bu şehirden ekmek yiyeceğini unutmamak mecburiyetindeydi.


4. Ama şehirde bu meselenin duyulduğu ve birçok rivayetlere meydan verdiği muhakkaktı.


5. Yusuf bir hafta kadar şehirde kaldı ve lüzumundan fazla şeyler öğrendi.


6. Malmüdürü, Yusuf un hesaplarını tetkik ettikten sonra onun birkaç gün şehirde kalmasına müsaade etmişti.


7. Oğul ile baba arasında bazı gizli meseleler mevcut olduğu ve ikisinin birbirine bazı sırlarla bağlı bulunduğu da şehirde dolaşan laflardandı.


8. Belki bu şehirde adam öldürmenin biraz şerefli ve kahramanca bir şey gibi telakki edilmesi, belki de bu katlin kendi kızı için olduğunu bilmesi, ona Şakirt daha sıcak gösteriyordu.


9. Şehirde oldukça kalabalık bir Rum kütlesi olmasa ve bunlar dünya işlerini pek yakından takip etmeye biraz fazla meyil göstermese, belki bu kasaba dünyanın her hadisesinden uzak, her vakasına lakayt olarak yaşamakta devam edecekti.


10. Yusuf un, şimdiye kadar daima biraz yabancı kaldığı bu şehrin cereyanına kendini kaptırması, yani bu şehirdekilerle, müspet veya menfi münasebetlere geçmesi, bu şehirde asıl yaşamaya başlaması da böyle bir bayram gününe tesadüf eder.