Kelimeler: aynı

Aynı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Aynı mırıltı cevap verdi:


2. Bozuk kaldırımlı dar sokaklardan aynı hızla geçti.


3. Kendisi de sırtını aynı ağaca verip oturdu.


4. Şahinde gene aynı garip tebessümü muhafaza ederek:


5. Çavuşun yânına giren şahitler hep aynı şeyi söylediler:


6. O zaman kendilerine aynı muamelenin yapılmasını isteyecekler miydi?


7. Muazzez de Yusuf u hemen hemen aynı hislerle sevmekteydi.


8. Bu sefer de Şahindenin sözleri onda aynı neviden hisler doğurmuştu.


9. Aynı evde, yan yana ve birbirine tamamen yabancı olarak yaşamak, feci bir şeydi.


10. Hacı Rifatın İhsan, şimdi büsbütün yıkılan Şakirt tutmaya, aynı zamanda muvazenesi bozulan salıncağı düzeltmeye uğraşıyordu.


11. Şakirin yaptıklarını, aynı şekilde ve bu kadar ileri giderek olmasa bile, gençliğinde kendisi de yapmamış mıydı?


12. Ve ihtimal Şakir konuştukları zaman babasına bu izdivacın aynı zamanda lüzumlu olduğunu da ispat ederek onu kandırmıştı.


13. Babasının kendisine dikilen ve git diyen gözleri aynı zamanda mukavemet edilemeyecek bir şiddetle onu çekiyor, uzaklaşmasına mani oluyordu.


14. Sabahleyin, aynı minderin bir köşesinde ve boynu ağrımış olarak uyanınca, içinde hâlâ uykuya daldığı zamanki tatlı hisler yaşıyordu.


15. Aynı zamanda kiler ve sandık odası vazifesini, zamanına göre de misafir odası işini gören taşlıkta Kübra ile anası yatıyorlardı.


16. Birer gece fasıla ile, başka başka odalarda ve bir minder üzerinde, aynı kızı düşünerek gecelemiş olan delikanlılar, anlattığımız gecenin ertesi günü, öğleye doğru buluştular.


17. En itibarlı ve en sözü geçen sınıf, kabadayı, aynı zamanda ağırbaşlı olanlardı: Bunlar olur olmaz şeyler için kavga etmezler, fakat kavga ederlerse ucunda ölüm olsa da yılmazlar.


18. Burada felaketzede memur içer; müflis tüccar içer; fena mahsul çıkaran eşraf içer, senelerden beri aynı köşede bırakıldığı için içerleyen zabit içer ve nihayet karısı ile geçinemeyen kaymakam içer...


19. Evvela Şakirle Alinin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birbirlerini öldürmeyi düşündürecek sebeplerin mevcudiyetini tasavvura bile imkân olmadığını söyledi.


20. İki tanesi aynı köyde geceyi geçirmeye karar vererek odaya birer yatak serdirdiler; diğer dördü yemekten sonra atlarına atlayıp bir müddet daha gittiler ve ancak geç vakit vardıkları köylerde kalıp uyudular.